imattsmart-Vp3oWLsPOss-unsplash

Privacystatement

Mw. A.W.G.Hock-Sijbers van Praktijk voor Psychologie en Seksuologie Ewijk te Ewijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77418832, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe mw. A.W.G. Hock-Sijbers met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie mw. A.W.G. Hock-Sijbers persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van mw. A.W.G. Hock-Sijbers;

c. bezoekers van www. psychologie-seksuologie-ewijk.nl;

d. deelnemers aan bijeenkomsten van mw. A.W.G. Hock-Sijbers;

e. sollicitanten;

f. alle overige personen die met mw. A.W.G. Hock-Sijbers contact opnemen of van wie mw. A.W.G. Hock-Sijbers persoonsgegevens verwerkt.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Mw. A.W.G. Hock-Sijbers verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. tijdens sessies of bij eventuele toepassingen voor e-health in de vorm van video-opnames zijn verzameld.

3. Doeleinden verwerking

Mw. A.W.G.Hock-Sijbers verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

4. Rechtsgrond

Mw. A.W.G. Hock-Sijbers verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren; d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

5. Verwerkers

Mw. A.W.G. Hock-Sijbers kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van mw. A.W.G.Hock-Sijbers persoonsgegevens verwerken. Mw. A.W.G.Hock-Sijbers sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

6. Persoonsgegevens delen met derden

Mw. A.W.G.Hock-Sijbers deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke 1 verplichting nodig is. Mw. A.W.G.Hock-Sijbers deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

7. Doorgifte buiten de EER

Mw. A.W.G. Hock-Sijbers geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt mw. A.W.G.Hock-Sijbers ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

8. Bewaren van gegevens

Mw. A.W.G.Hock-Sijbers bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Mw. A.W.G. Hock-Sijbers hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na uitdiensttreding respectievelijk na het einde van de overeenkomst van opdracht;

d. gegevens van sollicitanten: 6 maanden na afronding van de sollicitatieprocedure;

9. Wijzigingen privacystatement

Mw. A.W.G.Hock-Sijbers kan dit privacystatement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacystatement wordt op de website van Praktijk voor psychologie en seksuologie Ewijk gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

10. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht mw. A.W.G. Hock-Sijbers te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met mw. A.W.G.Hock-Sijbers door een e-mailbericht te sturen naar contact@psychologie-seksuologie-ewijk.nl Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop mw. A.W.G.Hock-Sijbers persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met mw. A.W.G.Hock-Sijbers door een e-mailbericht te sturen naar contact@psychologie-seksuologie-ewijk.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

contact

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, laat uw gegevens achter en ik neem zo spoedig mogelijk contact op.

Uw gegevens worden niet opgeslagen op deze website maar uitsluitend gebruikt om contact op te nemen.